Twitter

Facebook

Youtube

RSS

Hindi News | Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chhattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay
  Rashtriya Sahara Roznama Sahara

 

Tag: Bihar BJP President

 
Modi Reincarnation Of Vivekananda: Bihar BJP Leader

Bihar BJP President Nityanand Rai on Sunday said Prime Minister Narendra Modi is a reincarnation of Swami Vivekananda.....


 

Full Story 
 
Samay Live
Samay Live
Samay Live

172.31.16.186