Twitter

Facebook

Youtube

RSS

Hindi News | Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chhattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay
  Rashtriya Sahara Roznama Sahara

 

Tag: mega Prakash Utsav

 
Modi Praises Nitish Kumar Over Mega 'Prakash Utsav', Liquor Ban

Prime Minister Narendra Modi on Thursday praised Bihar Chief Minister Nitish Kumar for organising a mega "Prakash Utsav" here, marking the 350th birth anniversary of Guru Gobind Singh. ....


 

Full Story 
 
Samay Live
Samay Live
Samay Live

172.31.16.186