Twitter

Facebook

Youtube

RSS

Hindi News | Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chhattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay
  Aalami Sahara Rashtriya Sahara Roznama Sahara

Sahara News Network

 

Senior Officials

S.No.NameDesignationEmail Id
1Shri Arup GhoshCEO & Editor in chiefarup.ghosh@sahara.in
2Shri Gautam SarkarChief Operating Officergautam.sarkar@sahara.in
3Shri Vijai Rai Group Editor-Rashtriya Saharavijairai67@yahoo.com
4Shri Syed Faisal AliGroup Editor - Roznama Rashtriya Saharasyedfaisalali2001@yahoo.com
5Shri Manoj Sharma ManuEditor - Samay Nationalmanoj.manu@sahara.in
6Shri Prabudh RajEditor - Samay Bihar & Rajasthanprabudh01@gmail.com
7Shri Ramesh AwasthiEditor - Samay Uttar Pradesheditorsnb@gmail.com

172.31.16.186