Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay
  • Home
  • Sports
  • Sindhu, Sakshi, Dipa, Jitu get Khel Ratnas

Sindhu, Sakshi, Dipa, Jitu get Khel Ratnas

Sindhu, Sakshi, Dipa, Jitu get Khel Ratnas

President Pranab Mukherjee presented the award to Shuttler P.V. Sindhu.