Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay

Goddess Kushmanda worshiped on 4th day

Navratri 2017 : Goddess Kushmanda worshiped on fourth day

Sura Sampurna Kalasham Rudhira Plutmev Cha | Dadhana Hastpad Mabhyam Kushmanda Shubh Dastu Me ||